Οργάνωση

Albanian Bulgarian English French German Italian Japanese Russian Spanish Ukrainian
Τελευταία Ενημέρωση
30-06-2021 10:29

   

    ? Το Σχολείο:  timoni

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

ossf


Designed by:
kou_vas kou_vas under danemm ordering

19 Μαΐου ? Ημέρα Μνήμης της Ποντιακής Γενοκτονίας Εκτύπωση
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - Άρθρα Εκπαιδευτικών
Συντάχθηκε απο τον/την Ιωάννα Ρωμανού   
Σάββατο, 19 Μάιος 2018 00:00

19 Μαΐου ? Ημέρα Μνήμης της Ποντιακής Γενοκτονίας

Ο Φίισλ Κηελίδεο (1889 ? 1963) θαη ε Καμπάνα του Πόντου
Όζνη παηδηά αλεθνξίζακε θξαηώληαο ην ρέξη ηνπ παππνύ καο σο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ζηηο πιαγηέο ηνπ Βεξκίνπ, ζην Πξνζθύλεκα ηεο Παλαγίαο ?νπκειά, όηαλ ε γηνξηή ηνπ Γεθαπεληαπγνύζηνπ είρε αθόκε ηε γιπθηά ραξκνιύπε, όρη κόλν γηα ηελ Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ αιιά θαη γηα ην αληάκσκα ησλ πξνζθύγσλ ηεο πξώηεο γεληάο, εθεί αλάκεζα ζηηο αγθαιηέο θαη ζηα δάθξπα, ζπκόκαζηε έλα όλνκα ζηα ρείιε ησλ πξνζθπλεηώλ, κηα κνξθή ζκηιεκέλε ζην κάξκαξν πνπ εκπλεύζηεθε θαη εξγάζηεθε γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Ηεξνύ απηνύ Πξνζθπλήκαηνο εηο αλάκλεζε ηεο ηζηνξηθήο Μνλήο ζην όξνο Μειά ηνπ Πόληνπ.
scroll back to top
Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 20 Μάιος 2018 20:45
 
?? Επιστροφή


Writing